OdyZee (Goes / Middelburg)
 
Odyzee is een school voor so en vso en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen.
Leerlingen met autisme behoren tot onze primaire doelgroep. Het onderwijs wordt in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden. In het so werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. In het vso werken we toe naar staatsexamens op vmbo-b, -t en havo-niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.
 
Leerkracht L11 (1,0 fte) voor VSO
 
De leerkracht geeft een aantal vakken in het vso op vmbo- niveau en is breed inzetbaar. Deze vacature is ruim geformuleerd omdat wij breed belangstelling hopen te wekken en wij in dit stadium van de voorbereiding op komend schooljaar mogelijkheden zien om de invulling van de vacature nog nader vorm te kunnen geven.
 
Leerkracht L11 (1,0 fte) voor REstart
 
Deze leerkracht werkt in een groep waar leerlingen komen die -vaak vanwege psychische problemen- al lange tijd thuis zitten en geen onderwijs hebben gehad. Er kan gestart worden met thuisonderwijs en vervolgens school in deeltijd. We werken toe naar een volledige deelname aan het onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met de zorg. De leerkracht beschikt over een pabo-diploma en ervaring op het gebied van pedagogiek of social work heeft de voorkeur.
 
Vakleerkracht (0,6 fte) voor Engels
de vakdocent is in bezit van een tweede graad bevoegdheid Engels. Dit is een examenvak.
Voor informatie over de functies kun je contact opnemen met Tonia de Groene (directeur), telefonisch te bereiken op 0113-267900 of per mail: t.groene@respont.nl